How a man plays a game shows something of his character, how he loses shows all of it.

logo Game Case


Algemene voorwaarden

  Offertes en opdrachten

 1. Een offerte van Game Case is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheid van 4 weken (tenzij in de offerte anders aangegeven). Verlenging van deze termijn is in overleg mogelijk.
 2. Een opdracht ontstaat als u een voor akkoord getekende offerte retourneert aan Game Case.
 3. Vouchers 10-jarig bestaan Game Case

 4. Vouchers zijn geldig in 2022.
 5. Vouchers zijn in te leveren voor Lego Serious Play sessies die in 2022 plaats vinden.
 6. Een Voucher voor een Samen Sterk traject is geldig als het traject in 2022 gestart is.
 7. Vouchers kunnen alleen worden ingewisseld door de aanvrager of diens organisatie.
 8. Vouchers die niet worden ingewisseld hebben geen waarde.
 9. Aansprakelijkheid

 10. U mag verwachten dat Game Case zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
 11. U draagt er zorg voor alle gegevens, waarvan Game Case aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig te verstrekken. Indien de gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Game Case het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
 12. Game Case gaat uiterst zorgvuldig om met alle door uw verstrekte vertrouwelijke informatie. Game Case is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onvolledige of gebrekkige gegevens, die u beschikbaar heeft gesteld.
 13. Game Case is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving.
 14. De maximale aansprakelijkheid van Game Case is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de betreffende opdracht.
 15. Facturering

 16. De wijze van facturering van fixed price-opdrachten wordt in de offerte verwoord. Indien dit niet expliciet is opgenomen geschiedt declaratie in evenredige delen, maandelijks achteraf.
 17. Facturering van werkzaamheden op basis van nacalculatie geschiedt maandelijks achteraf.
 18. Over het factuurbedrag rekent Game Case 21% BTW.
 19. Bezwaren tegen een factuur van Game Case dient u binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te melden. Na deze termijn wordt u geacht te zijn ingestemd met de factuur.
 20. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum.
 21. Annuleren

 22. Bij annulering langer dan 4 weken voor aanvang van de opdracht brengt Game Case u geen kosten in rekening. Bij annulering binnen vier weken brengt Game Case 25% van het offertebedrag in rekening. Indien u tussentijds de opdracht opzegt wordt het volledige offertebedrag in rekening gebracht.
 23. Indien een opdracht door ontoerekenbare tekortkomingen door Game Case moet worden geannuleerd, zullen wij ons maximaal inzetten voor vervanging of voor een alternatieve planning op zo kort mogelijke termijn.
 24. Overige

 25. Zowel u als Game Case hebben de vrijheid te publiceren over uitgevoerde projecten.
 26. Het intellectuele recht van concepten en producten van Game Case blijven ten alle tijden eigendom van Game Case.
 27. Aanpassingen aan het product mogen slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming door Game Case (tenzij in de offerte anders aangegeven).
 28. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.