Play is the highest form of research. (Albert Einstein)

logo Game Case


Meld je aan
voor de
nieuwsbrief

Kliec

Klant interactie en communicatie

Kliec wordt ingezet om het gesprek over de klant aan te gaan. Hoe kunnen we de klantbeleving verbeteren? Hoe kunnen we onze klant nog beter helpen?
De deelnemers verplaatsen zich in de positie van de klant waardoor ze ervaren welke problemen die ondervindt. Ze ontdekken het belang van goede communicatie en krijgen een spiegel voor hun eigen gedrag.

Dit energieke spel legt de basis voor het verbeteren van de klantrelatie. Aan het einde worden de ervaringen omgezet in concrete verbeterpunten.

Kliec
Het bedrijf BMC – Building Mechanical Colleagues – produceert robots. Vier fabrieken op verschillende locaties zijn elk gespecialiseerd in bepaalde grondstoffen. Elke fabriek betrekt materialen van en levert materialen aan andere fabrieken. Robotspecificaties wijzigen tijdens de loop van het spel door de invoering van ISO10218 en door vereiste verbeteringen op het gebied van veiligheid en milieu. Klanten en leveranciers kunnen bij het management terecht voor escalaties. BMC maakt zich op voor de grote 2 jaarlijkse robot beurs in Toronto, waarbij het management met een imposant bouwwerk van robots op de beurs wil verschijnen.

Kliec wordt ingezet om het gesprek over de klant aan te gaan. Hoe kunnen we de klantbeleving verbeteren? Hoe kunnen we onze klant nog beter helpen?
Doelgroep: (technisch) consultants die tijdens projecten contact onderhouden met de klant, business managers, klantenteams.

Kliec is geschikt voor teams van 7 tot 15 personen.
De spelsimulatie duurt 1 dagdeel. Informatie:
info@game-case.nl

Verdeel de koek in Den Duit

Leer spelenderwijs de fijne kneepjes van de gemeentebegroting

Gemeenteraden hebben ze een belangrijke rol bij het vaststellen en controleren van de gemeentebegroting. Dat is best lastig. Door het spelen van Verdeel de koek in Den Duit kom je beslagen ten ijs.

Alleen lezen hoe de begroting werkt, wekt de ingewikkelde materie niet echt tot leven. Het rollenspel waarbij niemand je op je fouten afrekent wél.

verdeel de koek
Het spel gaat over een fictieve, maar realistische gemeentebegroting met elementen als vaststaande uitgaven, mee- en tegenvallers en belangen van politieke partijen en burgers. Je speelt het met 4-24 mensen onder begeleiding van een trainer. Elke speler krijgt de opdracht een eigen begrotingsdoel te bereiken.
Het spel is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking van de gemeentebegroting kunnen.

Wat levert het op?

 • Je oefent onderhandelen in een veilige omgeving en trekt lering voor de praktijk.
 • Je leert kiezen of delen en omgaan met dilemma’s bij het waarmaken van je ambities.
 • Je ervaart de grenzen van je invloed.
 • Je oefent met het bouwen van draagvlak bij mederaadsleden, partijgenoten en burgers.

Verdeel de koek in Den Duit is een product van Gilde Plus Parktheater

Gilde Plus Parktheater is een jonge sociale onderneming van samenwerkende professionals. Een moderne variant van de middeleeuwse gilden die verschillende disciplines samenbrengt. Delen van elkaars kennis, vakmanschap en ervaring zorgt voor kruisbestuiving. Parktheater biedt Gilde Plus onderdak omdat het nieuwe vormen van ondernemen graag ondersteunt.


Meer weten over de mogelijkheden en kosten van dit spel?
Neem contact op met Nettie Wester via nettie.wester@gildeplus.nl

Spiegelteam

Wanneer mensen samenwerken is er niet per definitie sprake van een team. En in een team werkt men niet vanzelfsprekend samen. Een team ontstaat wanneer mensen zich verbinden met doelen, taken, rollen, gemeenschappelijke werkwijzen, werkafspraken en de onderlinge samenwerking. Hierover gaat de spelsimulatie Spiegelteam.

 • Organiserend vermogen van het team: het nemen van beslissingen, de communicatie en taakverdeling.
 • Samenwerking: elkaar aanspreken, conflicthantering en kwaliteiten inzetten.
 • Resultaatgerichtheid: gezamenlijk doel en eigen doel, aanpassen werk, problemen oplossen.

spiegelteam
Het team krijgt de uitdaging om een school te bouwen in een derdewereldland. Behalve het bouwen zijn er nog andere activiteiten zoals het contact onderhouden met het dorp en de uitzendorganisatie, het halen van materialen en het zorgen voor voedsel. Kern is dat er vele activiteiten zijn die de teamleden moeten oppakken en die een wisselwerking op elkaar hebben. Dit moet allemaal binnen de gegeven tijd gebeuren, waarbij het team ook tegenvallers en niet voorziene gebeurtenissen op dient te vangen. Deze uitdaging en spanning zorgen voor veel energie en humor. Door dit alles laten mensen snel hun authentieke gedrag zien en de setting zorgt ervoor dat dit makkelijker bespreekbaar is.

Deze spelsimulatie laat de werking van het team zien. De teamleden krijgen inzicht in de groepsdynamiek. Tevens wordt duidelijk op welke punten het team wil verbeteren.

Spiegelteam is geschikt voor teams van 7 tot 14 personen.
De spelsimulatie duurt 1 dagdeel. Informatie:
info@game-case.nl

Change42

Organisaties moeten wendbaarder, flexibeler en competitiever worden. Medewerkers en teams hebben het vermogen nodig om veranderingen snel op te pakken en tot resultaat te brengen. Dit vraagt om het doorbreken van (gedrags)patronen. Veranderen is anders doen. Je wilt dat alle leidinggevenden en sleutelpersonen samenwerken aan de veranderopgaven waar de organisatie voor staat? Vanuit één verandervisie, één veranderbenadering? Start met Change42!

 • Verandering gaat meer over gedrag dan over planning en control.
 • Snelheid is belangrijker dan in een keer goed.
 • Verbinding met alle lagen van de organisatie is cruciaal: communicatie over het doel en de voortgang van de verandering is belangrijk.
 • Tijdsdruk ervaren. Het spel wordt opgedeeld in rondes om het team alert te houden en de tijdsdruk te laten ervaren.
 • Reflecteer op hoe het gaat.
 • Het belang van een gezamenlijke focus en drive.

Change42

Change42 is een dynamische game waarin 2 teams van het bedrijf PharmaGoPro een stevige veranderopdracht moeten waarmaken. Door te doen, ontdekken ze wat een verandering vraagt van het gedrag van managers en medewerkers en wat de effecten zijn van beslissingen die genomen worden. De focus ligt op "de mens in de verandering", de snelheid van veranderen en de kracht van communicatie.

De spelsimulatie wordt ingezet om het gesprek over het veranderproces aan te gaan. Voor directeuren, managers, teamleiders, stafprofessionals, sleutelpersonen; personen binnen de organisatie die een rol hebben in veranderprocessen of die de ‘gangmakers’ (moeten) zijn voor verandering.

Change42 is geschikt voor teams van 8 tot 12 personen.
De spelsimulatie duurt 3 uur. Informatie:
info@game-case.nl

De omschepping

Samenwerking tussen teams uit verschillende afdelingen of organisaties is vaak ingewikkeld. Soms speelt geheimhouding een rol of zijn fouten levensbedreigend. Er worden andere eisen gesteld op het gebied van verantwoording afleggen en samenwerken. De omschepping brengt de discussie op gang over het moderniseren van de samenwerking.

Het doel van de spelsimulatie is om de deelnemers te laten omdenken, een andere kijk op zaken te nemen en buiten de gebruikelijke oplossingen te zoeken. Secundair doel is het bevorderen van samenwerkingsbereidheid met (externe) partners.

spiegelteam
De briljante wetenschapper Prof. Dr. Ing. V.O.R. Langer-Zeit heeft een vorm van tijdreizen uitgewerkt. Een onbekende terroristische beweging heeft de geheime documenten van professor Langer-Zeit onderschept. Via ingrijpen in het verleden hebben de terroristen bewerkstelligd dat prominente leden van de gemeenschap niet (meer) bestaan: ze zijn niet geboren! De afgelopen 6 maanden zijn er 114 personen verdwenen. De neveneffecten hiervan maken de samenleving met de dag minder stabiel.
Deze zaak heeft de hoogste prioriteit en het team dat deze misdaad weet op te lossen zal zeer in aanzien stijgen. Anders denken of omdenken is een vereiste bij deze spelsimulatie. Zes teams werken aan het oprollen van een criminele organisatie. Met wie werk je samen en wie is niet te vertrouwen?

De omschepping is ontworpen voor teams uit verschillende afdelingen of organisaties die willen samenwerken. De vijf of zes teams werken zelfstandig en hebben een relatie met elkaar, waarvoor afspraken en werkprocedures nodig zijn.

De spelsimulatie is geschikt voor groepen van 20 tot 30 personen.
De game duurt 1 dagdeel. Informatie:
info@game-case.nl